zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění

Druhy pojištění:
Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění pro cizince
Pojištění nákladů při pobytu v nemocnici
Nemocniční denní dávky
Denní dávky

 

Zdravotní pojištění

Nemoc a s ní spojený pobyt na lůžku není příjemnou záležitostí. I v tomto období chceme sobě a své rodině poskytnout potřebný finanční standard, což není právě jednoduché.
Máme pro Vás i jiné řešení než sahat do rodinných úspor:
-    pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
-    pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici
-    pojištění nákladů při pobytu v nemocnici
-    zdravotní asistenci MedUNIQA

Program asistenčních služeb v oblasti zdravotnictví zahrnuje volitelné složky:
Asistence - zprostředkování ambulantního ošetření u specialisty v síti smluvních zařízení UNIQA v oborech: vnitřní lékařství, chirurgie, gynekologie, neurologie, ortopedie, ORL, oční lékařství, rehabilitace, dermatovenerologie.
Rychlá rada - konzultace zdravotních potřeb po telefonu na Infolince 488 125 125, kde lékař odpovídá na dotazy klientů týkající se jejich aktuálního zdravotního stavu a potřeb.
Konsilium - konzultace lékařské diagnózy. Vypracování druhého odborného názoru k diagnóze v písemné formě.

Připojištění preventivní péče - zprostředkování komplexního preventivního programu. Všechna vyšetření jsou provedena do 14 dnů od zavolání. Klient obdrží po absolvování vyšetření závěrečnou zprávu, která zhodnotí výsledky vyšetření s návrhem na další postup.


Zdravotní pojištění pro cizince

Nyní je možné sjednat připojištění odpovědnosti za 4 Kč/den **

Předmětem pojištění jsou náklady zdravotní péče poskytnuté pojištěnému v rozsahu maximálně komplexní péče. Rozsah pojištění závisí na druhu a místě pobytu pojištěného. Na poskytovateli péče, kterým je buď smluvní či nesmluvní zdravotnické zařízení.

Pojištění komplexní zdravotní péče cizinců
Limit pojistného plnění u tohoto typu pojištění je 75 000 EUR na pojistnou událost.

Pojištění se nabízí ve třech variantách
-    tarif KOMPLEX je standardním pojištěním
-    ​tarif KOMPLEX+ je nabízen pro zájemce o připojištění nebezpečných sportů
-    ​tarif KOMPLEX2 je určen pro těhotné (neplatí zde čekací doby pro těhotenství a porod). Sazby
     pojistného závisí na věku pojištěného a na vybraném tarifu

Z pojištění je hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnému s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Komplexní zdravotní péče se skládá z ambulantní i ústavní léčebné péče včetně péče diagnostické, péče preventivní, péče dispenzární, a dále z pohotovostní a záchranné služby, z poskytování léků a dopravy nemocných a z případné repatriace pojištěného nebo tělesných ostatků pojištěného. Podrobnosti naleznete v pojistných podmínkách.

​V případě tarifu KOMPLEX2 poporodní zdravotní péče o novorozence, a to až do 14 dnů jeho života, a především je hrazena veškerá lékařská péče, kterou pojištěná osoba podstoupí v souvislosti s těhotenstvím a porodem ve smluvním zařízení pojistitele, nebo jiném zařízení předem schváleném pojistitelem.

Pojištění nutné a neodkladné péče cizinců

Limit pojistného plnění u tohoto typu pojištění je 60 000 EUR na pojistnou událost.

Pojištění se nabízí v jedné variantě tarif BASIC - z tohoto pojištění je hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnému. Nutná a neodkladná péče se skládá z nezbytné péče zdravotnické pohotovostní a záchranné služby, z lékařem indikované přepravy do nejbližšího odborně příslušného zdravotnického zařízení, ze stanovení diagnózy a léčebného postupu včetně nezbytných vyšetření, z nutných a neodkladných zdravotních výkonů včetně nezbytných léků a zdravotnického materiálu, z nezbytné hospitalizace po dobu nezbytně nutnou. Podrobnosti naleznete v pojistných podmínkách.

Hlavní výhody:
-    platnost smlouvy i v rámci Schengenu dle volby klienta
-    akutní zubní ošetření bez omezení až do výše limitu na 1 pojistnou událost


Pojištění nákladů při pobytu v nemocnici

Produkt s názvem NEMOCNICE nabízí UNIQA za jednotné pojistné 500 Kč ročně, přičemž plnění ve formě denní dávky za každý den pobytu v nemocnici je odstupňováno od 50 do 200 Kč podle věku při vstupu do pojištění.

Produkt mohou sjednat klienti ve věku 0 - 65 let, přičemž trvání pojištění pak už není věkem omezeno. Pojištění lze uzavřít za předpokladu podepsaného prohlášení klienta o jeho zdravotním stavu. Muži i ženy mohou čerpat v závislosti na věku při vstupu do pojištění denní dávku 50 – 140 Kč. V případě nemoci je vyplácena pojištěnému sjednaná dávka po dobu hospitalizace, maximálně však po dobu 180 dnů. V případě úrazu je vyplácena pojištěnému sjednaná dávka po dobu hospitalizace, přičemž její výplata není časově omezena.

Pro děti 0 - 17 let věku nabízíme výhodnější krytí: za každý den hospitalizace vyplatíme částku 200 Kč. Zvýšené plnění zohledňuje hlavně případy, kdy dítě pobývá v nemocnici s rodičem nebo osobou blízkou.
Pojistné plnění se vyplácí na základě předložení propouštěcí zprávy z nemocnice. V případě dlouhodobých hospitalizací může klient požádat o výplatu přiměřené zálohy.


Nemocniční denní dávky

Jsou určeny prakticky pro každého. Zajistí Vám pravidelný finanční příjem za každý den Vašeho pobytu v nemocnici, ať už z důvodu nemoci, úrazu nebo porodu. Takto získaný obnos Vám umožní hradit si nadstandardní péči a celkově zpříjemní nutný pobyt v nemocnici.
Pojištění nákladů při pobytu v nemocnici.
Pro kompenzaci zvýšených nákladů, které vzniknou v souvislosti s hospitalizací, lze využít produkt NEMOCNICE.


Denní dávky

Denní dávky při pracovní neschopnosti jsou určeny pro výdělečné osoby ve věku od 18 do 65 let, a to jak OSVČ, tak v zaměstnaneckém poměru. Plnění z pojištění pomůže vyrovnat rozdíl mezi běžným příjmem z pracovní činnosti a státem vyplácenou nemocenskou dávkou v případě léčení nemoci nebo následků úrazu. Denní dávka záleží na Vámi zvolené výši s ohledem na Váš příjem. Zajistí Vás před možnými existenčními problémy při déletrvající pracovní neschopnosti, zbaví Vás problémů se splácením půjček či jiných nezbytných pravidelných výdajů a pomůže tak zabezpečit bezproblémový chod Vaší domácnosti.

Zaměstnanci

Víte, o kolik peněz přijdete, když budete v pracovní neschopnosti? Může to být od 22. dne nemoci až 40–50 % čistého příjmu. Víte, jak byste v tu chvíli pokryli všechny své nutné výdaje?
-    první tři dny nemoci nedostává zaměstnanec žádnou nemocenskou
-    od 4. do 21. dne nemoci vyplácí nemocenskou v podobě náhrady mzdy zaměstnavatel
-    nemocenská dávka je vyplácena až od 22. dne nemoci Českou správou sociálního zabezpečení

OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná je odkázána až na nemocenskou od 22. dne od ČSSZ, ale jen platí-li si nemocenské pojištění, které je v případě OSVČ na rozdíl od zaměstnanců dobrovolné a relativně drahé (kvůli vazbě na důchodové pojištění). OSVČ si u UNIQA pojišťovny může sjednat i vysokou denní dávku bez prokazování příjmu.

Jaké náklady by Vaši domácnost čekaly i nadále v případě dlouhodobějšího výpadku příjmů? Samozřejmě se můžete na čas uskromnit, ale splátky, školné pro děti nebo nájem je třeba hradit průběžně.Pojištění denních dávek Vám pomůže tyto platby vyrovnat.

Na čem závisí nastavení denní dávky?
-    na výši částky, odpovídající výpadku příjmu, kterou chcete pobírat denně v případě pracovní
     neschopnosti
-    na tom, jak dlouho si propad příjmu můžete dovolit, tedy jak dlouho vydržíte s vlastní finanční
     rezervou – tzv. karenční lhůta (sjednané vyplácení např. od 15., 29. či 43. dne pracovní neschopnosti)

Jak postupovat při nemoci a úrazu?
V případě pracovní neschopnosti se pojištěný obrací na Info linku UNIQA, kde obdrží další informace, jak postupovat pro výplatu denní dávky. Pojištěný je povinen nejpozději do konce karenční lhůty od počátku trvání pracovní neschopnosti nahlásit pojistnou událost a předložit pojistiteli lékařemvyplněný doklad o pracovní neschopnosti se stanovením diagnózy.
Výjimky jsou možné pouze v případě, kdy vzhledem ke zdravotnímu stavu nebylo možné tyto doklady odeslat.