životní pojištění

Životní pojištění

Druhy pojištění:
Dětské pojištění Motýlek
Rizikové životní pojištění s dividendou
Skupinové životní pojištění
Investiční životní pojištění Finance Life
Pojištění pravidelných výdajů

Obecně: Životní pojištění
-   
​zhodnocení peněz a zabezpečení rodiny v případě nemoci i v době zaslouženého odpočinku
-    zabezpečení kapitálu na jednotlivé etapy života, dětí během studia nebo startu nového podnikání

Jak pojištění funguje?
-    stačí si zvolit finanční částku podle Vašich možností a peníze v průběhu let pracují za Vás
-    na konci dohodnuté doby nebo po etapách dle Vašich potřeb obdržíte naspořený kapitál
-    kromě dohodnuté pojistné částky Vám navíc vyplatíme i podíl na zisku
-    díky pojištění získáte potřebnou jistotu a své peníze navíc bezpečně uložíte a výhodně zhodnotíte

Jaké výhody můžete ještě získat?
-    daňové úlevy (pokud pojištění trvá nejméně 5 let a vyplácí se nejdříve v 60. roce věku)
-    garantované výnosy
-    finanční zajištění blízkých při smrti
-    finanční zajištění při zdravotních potížích
-    možnost vyplácení naspořených částek ve formě penze
-    možnost dalšího připojištění za zvýhodněné ceny v rámci jedné pojistky
-    možnost ukládání mimořádného kapitálu
-    možnost výhodně zajistit celou rodinu jednou smlouvou

Zhodnocení rezerv ŽP v běžně placeném pojistném - přehled pro Vaší představu
2010 - až 4,07 %
2011 - až 4,02 %
2012 - až 4,07 %
2013 - až 4,00 %
2014 - až 4,00 %
2015 - až 4,00 %

Dětské pojištění Motýlek

Pojištění pro děti a mládež ve věku do 26 let MOTÝLEK je kombinací rizikových složek pro případ úrazu, invalidity, závažných diagnóz, dále investiční složky. Pojistné plnění se na konci pojistné doby vyplácí buď jednorázově, anebo ve formě pravidelného stipendia na podporu dalšího studia klienta.

Rodiče nebo prarodiče se mohou rozhodnout vkládat měsíčně 300, 500 nebo 700 korun. V rámci rizikových složek je mladý klient pojištěn:
-    proti trvalým následkům úrazu s progresivním pojistným plněním od 0,5 % až do výše šestinásobku
     pojistné částky
-    na denní odškodné v případě léčení úrazu od osmého dne se zpětným plněním
-    pro případ vzniku těžké invalidity s výplatou renty do 65. roku věku klienta
-    pro případ závažného onemocnění pro 10 vyjmenovaných speciálních dětských diagnóz
-    v rámci zdravotního krytí na nemocniční denní dávky (včetně další částky 100 korun denně pro doprovázejícího
     rodinného příslušníka u dětí do 18 let), na náhradu výpadku příjmu pro ošetřujícího člena rodiny (OČR)
     podle jeho mzdy až do výše 1.000 korun denně (přičemž členové rodiny se mohou v péči střídat)
-    s TOP ASISTENCÍ, díky níž UNIQA zprostředkuje pro malé pacienty špičkovou zdravotní péči na předních specializovaných
     pracovištích v ČR   

Motivační součástí produktu je speciální bonus pro premianty - doloží-li žák nebo student na konci školního roku samé jedničky na vysvědčení (nebo jejich slovní ekvivalent), obdrží od UNIQA za odměnu finanční prémii ve výši měsíčního pojistného.

Platí-li pojištění dítěti jeho rodič, který během smluvní doby zemře nebo je postižen invaliditou třetího stupně, převezme úhradu pojistného až do konce sjednané doby pojištění UNIQA.
Při vstupu do pojištění není třeba vyplňovat žádný zdravotní dotazník.

 

Rizikové životní pojištění s dividendou - komplexní program zabezpečení

Od prodeje produktu k nalezení skutečného řešení

Těší nás Váš zájem o Rizikové životní pojištění s dividendou edice 2015.

Záleží nám na tom, aby klient dostal takové pojištění, které pomůže řešit různé životní situace, s nimiž se setká. Naším cílem je, aby si každý sestavil takové pojištění, které nejlépe odpovídá jeho potřebám, požadavkům a možnostem.

Co Vám toto pojištění nabízí:
-    pojištění dvou dospělých osob a neomezeného počtu dětí v jedné smlouvě
-    nejširší škálu připojištění (standardních i nadstandardních)
-    zajištění všech pojistitelných rizik
-    možnost investování finančních prostředků
-    flexibilitu - smlouvu je možné měnit podle aktuálních potřeb
-    rizikovou dividendu – UNIQA pojišťovna ve svém kmeni smluv životního pojištění dosahuje lepších
     výsledků, než jaké odpovídají úmrtnostním tabulkám od ČSÚ. Zákazník díky dividendě finančně participuje
     na tomto pozitivním rozdílu
-    snížení daňového základu až o 12.000 Kč ročně

Jaké výhody přináší
Rizikové životní pojištění s dividendou edice 2015?
Daňová optimalizace
Pojistný program Rizikové životní pojištění s dividendou je daňově optimalizován. Při splnění zákonem daných podmínek může tedy snižovat Vámi placené daně
Podmínky:
-    pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití* nebo důchodové pojištění
-    pojistnou smlouvu musí uzavřít poplatník ve svůj prospěch (tj. je uveden jako pojištěný i pojistník)
-    pojistná smlouva musí končit nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let
-    pojistná doba musí být minimálně 5 let
-    osoba, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (oprávněná osoba), nesmí být
     shodná se zaměstnavatelem, který případně hradí pojistné
-    smlouva neumožňuje jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik
     pojistné smlouvy (tzv. mimořádný výběr)

* Dožití - vytváří se z nespotřebovaného pojistného a rizikové dividendy. Smluvně garantovaná výše odpočtu rizikového pojistného o 15 % pod úmrtnostními tabulkami navíc 5 % vráceno klientovi formou rizikové dividendy.

OPCE na navýšení

Klient může žádat navýšení pojistné částky pro případ úmrtí až o 25 % (max. 250.000 Kč) bez nového zkoumání zdravotního stavu (zohlední se poslední známý zdravotní stav) při následujících událostech:
-    svatba pojištěné osoby
-    narození dítěte pojištěné osoby
-    adopce nezletilého dítěte pojištěnou osobou
-    zvýšení pravidelného ročního hrubého příjmu min. o 10 % v souvislosti se změnou zaměstnavatele nebo
     při kariérním postupu
-    přijetí půjčky pojištěnou osobou k financování nemovitosti k vlastnímu užívání ve výši min. 1.000.000 Kč
-    dosažení věku 30, 40 nebo 45 let


Investiční životní pojištění Finance Life

Lze optimalizovat v souladu s daňovou úpravou.
Má dvousložkovou strukturu:
-    složku rizikovou k ochraně proti nepříznivým životním situacím
-    ​složku ke zhodnocení úspor, která umožňuje klientovi zvolit vhodný investiční program

Investiční program lze změnit. Správu investičních programů zajišťuje UNIQA a Raiffeisenbank.

V rámci úrazového připojištění k produktu FINANCE LIFE nabízíme možnost sjednání samostatného krytí rizika trvalých následků s progresivním plněním dle rozsahu postižení:
-    základní pojistná částka činí 200 000 Kč (lze uzavřít až šestinásobek této sumy)
-    progresivní pojistné plnění tak může dosáhnout až 4 800 000 Kč

Vzhledem ke kombinaci investičního pojištění s hypotečním úvěrem bylo do programu integrováno připojištění denních dávek po dobu pracovní neschopnosti.

Novinkou je i nástroj k utlumení rizika ztráty způsobené propadem akciových trhů ke konci pojištění. Speciální INVESTPLAN spočívá v postupném automatickém převádění příslušné části podílových jednotek z dynamičtějších programů do dluhopisového portfolia STABIL, aby se zamezilo ztrátě z důvodu výkyvů kurzu akcií v posledních (maximálně deseti) letech trvání pojištění.

Pro větší transparentnost produktů ve vztahu ke klientům UNIQA zveřejňuje vedle výše management fee v jednotlivých investičních programech také jejich celkový TER, který zahrnuje veškeré náklady spojené s externí správou fondů použitých v rámci investičních programů.


Skupinové životní pojištění

Mimo mzdová forma odměňování. Pojištění přináší zaměstnancům:
-    více finančních prostředků ve stáří
-    ochraňuje před nenadálými situacemi
-    dovoluje realizovat úsporu na daních a na sociálním a zdravotním pojištění

Výhody pojištění pro zaměstnance:
-    příspěvek zaměstnavatele do výše 30 000 Kč ročně čistým příjmem, který dále nezdaňují
     a neodvádí z něj sociální a zdravotní pojištění
-    flexibilní pojištění dovolující volbu výše pojistného krytí pro případ smrti + další připojištění
     (úraz, plný invalidní důchod)
-    výhodnější výše pojistného krytí oproti individuálně uzavřenému pojištění
-    garantované zhodnocení + podíly na zisku z hospodaření pojišťovny
-    na pojistnou smlouvu si mohou přispívat i sami zaměstnanci
-    slevy na ostatní pojistné produkty UNIQA

Výhody pojištění pro zaměstnavatele:
-    motivuje a stabilizuje zaměstnance
-    šetří firmě prostředky: pojistné je pro firmu daňově uznatelný náklad, ze kterého se neplatí
     zdravotní a sociální pojištění
-    dovoluje hradit celé pojistné jednou platbou - nízká administrativní náročnost

Manažerské pojištění
-    krátkodobé pojištění (zpravidla 3-5 let)
-    zabezpečuje silnou motivaci a stabilizaci manažerů

Pojistníkem je u manažerského pojištění zaměstnavatel, který má ke smlouvě po celou dobu dispoziční právo a při předčasném ukončení pracovního poměru zaměstnance se může rozhodnout, jak s touto smlouvou naloží. Zda ji ukončí a nechá si vyplatit odkupné, či zda ji převede na zaměstnance.

Manažerské pojištění poskytuje zaměstnancům jak spoření finančních prostředků, tak pojistné krytí. Toto pojištění umožňuje i daňovou optimalizaci pro zaměstnavatele a zaměstnance.


Pojištění pravidelných výdajů

Toto pojištění od UNIQA kompenzuje výpadek Vašich pravidelných příjmů v případě ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené nemocí nebo úrazem.
Můžete si vybrat z několika variant pojištění a zvolit si měsíční částku 2 000, 4 000, nebo 6 000 Kč, která Vám budete proplácena za každý měsíc po dobu trvání pojistné události na Váš účet. Tuto částku můžete použít na krytí Vašich pravidelných výdajů, například: na telefon, internet, energie, nájem a podobně, nebo na jiné potřeby dle Vašeho uvážení.

Budete zajištěn pro případ neoprávněného zneužití Vašeho telefonu při odcizení až do výše 3 000 Kč.

Toto pojištění je určeno výhradně pro klienty Telefónica Czech Republic, a.s., kteří využívají některý z mobilních tarifů O2 a splní podmínky Rámcové smlouvy o pojištění pravidelných výdajů a zneužití telefonu pro klienty Telefónica Czech Republic, a.s.

Pojištění poskytuje UNIQA ve spolupráci s Telefónica Czech Republic a společností Proveon, a.s. která je servisním partnerem a pojistníkem.

Můžete si vybrat z dvou typů pojištění, které zahrnují různá pojistná rizika.

Typ pojištění A Vás zajistí pro případy:
-    dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu
-    zneužití Vašeho mobilního telefonu

Typ pojištění B Vás zajistí pro případy:
-    dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu
-    ztráty zaměstnání
-    zneužití Vašeho mobilního telefonu

Pojištění lze sjednat telefonicky. Stačí vyslovit souhlas s podmínkami pro vstup do pojištění, nemusíte absolvovat lékařskou prohlídku ani vyplňovat složité formuláře. Poplatek za pojištění bude vyúčtován na Vaší měsíční faktuře za služby Telefónica Czech Republic.